رمان تدریس عاشقانه Archives - رمان دونی

رمان تدریس عاشقانه

رمان تدریس عاشقانه پارت ۲۲

  پری هاج و واج به ما نگاه کرد. کم کم چشماش از حرص پر شد و از کلاس زد…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۲۱

  * * * * * * در اتاق و باز کردم.نصفه شب بود و شدیدا تشنم شده بود. توی…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۲۰

  قبل از اینکه اعتراض کنم دستم و دنبال خودش کشوند. از ترس خشکم زده بود. زده بود به سیم…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۱۹

* * * * #تدریس_عاشقانه دستم از زیر چونم در رفت و سرم محکم پایین افتاد که پری گفت _تو…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۱۸

  ماشین و راه انداخت و با سرعت روند.چند دقیقه ی بعد توی پارکینگ خونش پارک کرد. با اخم گفتم…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۱۷

  با اخم گفتم _سوار بشم که بیشتر بزنیم؟ نفسش و فوت کرد و گفت _من غلط بکنم.دیشب وقتی اون…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۱۶

  انگار برق هزار ولت بهم وصل کردن. بازوهام و گرفت و کامل پرت شدم روش و موهام توی صورتش…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۱۵

  * * * * با التماس گفتم _جون من نه نیار ماکان…یه کار ازت خواستما… با حرص گفت _احمق…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۱۴

  با اعتماد به نفس به سمتش رفتم و ایستادم. نگاه همه رو که روی خودم دیدم هول شدم.خوب سوگل…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۱۳

  متعجب گفتم _من؟جنابعالی مثل میرغضب نشستی تا همه بفهمن به زور سر سفره ی عقد آوردنت! نگام کرد و…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۱۲

  خفه خون گرفتم. نفسش و بیرون داد و گفت _نمیخواد جواب بدی صبحونه تو بخور. بدون شکر ریختن مشغول…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۱۱

  خیره نگاهش کردم. کلافه عقب رفت… سریع تاپم و درست کردم و مانتوم و پوشیدم. با اخم گفت _چرا…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۱۰

  پرو تر از این حرفا بود که از رو بره. خواست بازوهام و بگیره که محکم هلش دادم. افتاد…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۹

  پوزخند شایان روی اعصابم بود. با لبخند محوی گفت _بمون حساب کنم میام می رسونمت. اون که رفت نگاه…

بیشتر بخوانید »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۸

  به پهلو شدم و با لبخند محوی به صورت غرق خوابش نگاه کردم آخی… ناز بشی پسر که انقدر…

بیشتر بخوانید »

codebazan